حدود اختیارات: به قدر اعاشه و ایصال مازاد.
320- گیرنده: آقای آقا سید محمد موسوی.
معرّف: ... (1).
حدود اختیارات: حسبیات امضای اجازه مرحوم سید (2) و غیره.
321- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید جعفر میردامادی ... 25/ذی القعده/ 88.
معرّف: آقای حاج شیخ عبدالعلی و آقای صادقی.
حدود اختیارات: ایصال نصف سهم سادات و دوثلث سهم مبارک.
322- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمود بیانی ... 25/ذی القعده/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: ایصال مازاد.
323- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید علی بهشتی - ساکن شاه آباد غرب ... 26/ذی القعده/ 88.
معرّف: آقای ستاری، آقای آقا شیخ ابراهیم بروجردی.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد از نصف.
324- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ علی محمد نجات - ساکن سمنان ... 26/ذی القعده/ 88.
معرّف: آقای سبزواری و آقای آقا شیخ حسن نمازی شاهرودی.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد از نصف.
325- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ حسن حبیب اللهی - خمین ... 4/ذی الحجه/ 88.
معرّف: آقای پسندیده.
حدود اختیارات: اخذ سهم به مقدار اعاشه.
326- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا محمد کوثری - خیابان شکوفه میدان ژاله.
... 5/ذی الحجه/ 88.
معرّف: آقای اشراقی.
حدود اختیارات: دوثلث و حسبیه.
327- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ علی نقی فرائی زنجانی - در قم هستند ... 13/ذی الحجه/ 88.