معرّف: آقا شیخ قربانعلی ذوالقدر.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال زائد.
328- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ احمد عبدالوهابی ... 13/ذی الحجه/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
329- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید رضا مقدسی ... 13/ذی الحجه/ 88.
معرّف: آقای آقا طه مقدسی و آقای روحانی محلاتی - علی المحکی ظاهراً.
حدود اختیارات: نقل احادیث و ایصال مازاد.
330- گیرنده: مروج الاحکام سید محمدجواد موسوی ... 15/ذی الحجه/ 88.
معرّف: آقای صادقی و آقای حسینی انصاری.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد.
331- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید نصرالله دیباجی ... 17/ذی الحجه/ 88.
معرّف: آقای حاج سید احمد دیباجی و آقای آقا سید محمدعلی شیرازی.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد.
332- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید علی نقی حسینی قزوینی - در قم هستند ... 21/ذی الحجه/ 88.
معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
333- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدتقی نحوی رامسری - درقم هستند ... 21/ذی الحجه/ 88.
معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
334- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ مرتضی مطهری خراسانی. درتهران هستند ... ذی الحجه/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
335- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ غلامحسین اشراقی ... 27/ذی الحجه/ 88.
معرّف: آقای میر عبدالعظیمی و آقای آقا مجتبی رودباری.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.