336- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ علی آقا تهرانی - مشهد مشرف هستند.
... 28/ذی الحجه/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف.
337- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ محمدحسن گنابادی ... 29/ذی الحجه/ 88.
معرّف: آقای صادقی، آقای غلامی.
حدود اختیارات: اخذ سهم و ایصال مازاد و رد به محل مقرر.
338- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ علی اکبر صدرزاده خراسانی ... 29/ذی الحجه/ 88.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
339- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ غلامحسین محمدی خمینی ... 29/ذی الحجه/ 88 ..
معرّف: آقای رضوانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
340- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمدباقر صدیقین - اصفهان ... 30/ذی الحجه/ 88.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
341- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ محمد ناصریان آرانی - قم ... 30/ذی الحجه/ 88.
معرّف: آقایان آقا میرزا حسین نوری و آقا محمد فاضل.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
342- گیرنده: مروج الاحکام آقای سیداحمدحسینی درتهران، نزدیک مسجد قائمیه ... 2/محرم/ 89.
معرّف: آقای سعیدی خراسانی و سفارش آقای طالقانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
343- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید عبدالکریم اردبیلی - در تهران مقیم است ... 2/محرم/ 89.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
344- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید محمدحسین رئیس بکولنگی - در افغانستان.
... 4/محرم/ 89.
معرّف: مورد وثوق هستند.