حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
345- گیرنده: جناب آقای حاج محمدمهدی فضل مشهدی - تهران سرای حاج ملاعلی.
... 5/محرم/ 89.
معرّف: ... (1).
حدود اختیارات: ایشان در تهران وکیل هستند برای اخذ وجوه.
346- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید محمدرضا بهشتی نژاد ... 5/محرم/ 89.
معرّف: آقای حاج سید جلال طاهری، آقای حاج سید محمد.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف سادات ثلثین امام.
347- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ رمضان زمانی نجف آبادی - در شهرری هستند ... 5/محرم/ 89.
معرّف: آقای غیوری، آقای زمانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
348- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمد اشرفی اصفهانی ... 8/محرم/ 89.
معرّف: آقای حاج آقا عطاء الله، آقای حاج شیخ عبدالجواد.
حدود اختیارات: حسبیات، تتمیم معاش.
349- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ محمود ملکی ... 8/محرم/ 89.
معرّف: آقای حاج آقا عطاء الله از قول آقای حاج شیخ عبدالجواد.
حدود اختیارات: حسبیات، تتمیم معاش.
350- گیرنده: ثقة الاسلام آقا سید محمدباقر مبلغ ... 11/محرم/ 89.
معرّف: آقای آقا محمد فاضل و آقای آقا شیخ یحیی انصاری.
حدود اختیارات: حسبیات.
351- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا شیخ عبد الرحیم ربانی ... 13/محرم/ 89.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، مجاز در صرف هستند.
352- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید جلیل نجفی یزدی ... 19/محرم/ 89.
معرّف: آقای حاج شیخ جواد کربلائی و آقای خاتمی.