حدود اختیارات: حسبیات، اعاشه.
353- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ یعقوب واعظی - از مدرسین مشهد و امام جماعت.
... 23/محرم/ 89.
معرّف: آقایان اخوان اشرفی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
354- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ نورالدین واعظی ... 25/محرم/ 89.
معرّف: آقای خاتمی و آقای آقا شیخ کاظم محامدی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
355- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج آقا کمال مرتضوی - از ائمه جماعت تهران ... 26/محرم/ 89.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
356- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید نورالدین ابهری - امام جماعت در تهران (پسر آقای ابهری).
... 27/محرم/ 89.
معرّف: آقای ابهری و آقای صادقی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
357- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ محمد لشکری ... 5/صفر/ 89.
معرّف: آقای حاج آقا بزرگ علوی قزوینی، آقای باریک بین.
حدود اختیارات: تصفیه حساب مؤمنین و ایصال نصف.
358- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدهادی شریعت افغانی ... 7/صفر/ 89.
معرّف: آقایان مسلمی و دعائی.
حدود اختیارات: حسبیات و نصف سهم.
359- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدابراهیم خلیلی افغانی ... 7/صفر/ 89.
معرّف: آقایان مدرس، و فیاض افغانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال بقیه به حوزه‌ها.
360- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقاشیخ ابراهیم ربانی - دربیرجند امام جماعت ومدرس ... 9/صفر/ 89.
معرّف: آقایان مسلمی و آقا شیخ یوسف جعفرزاده و آقا شیخ علی قزوینی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.