361- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ عباس عباس نژاد بیرجندی ... 12/صفر/ 89.
معرّف: آقای شاه آبادی، آقای اشرفی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
362- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ عبدالله شفیعی ... 12/صفر/ 89.
معرّف: آقای حاج سید اسدالله اشکوری.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
363- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید کاظم میر عبدالعظیمی ... 23/صفر/ 89.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
364- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد موسوی نیشابوری ... 27/صفر/ 89.
معرّف: آقای آقا شیخ حسین انصاری خراسانی، آقای مروی خراسانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
365- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدباقر ناصری دولت آبادی ... 27/صفر/ 89.
معرّف: اجازات علما، و نیز معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
366- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ ابوالقاسم مدبّری یزدی ... 28/صفر/ 89.
معرّف: آقای آقا سید عباس، آقای آقا سید جواد حیدری.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
367- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید مهدی امامی سدهی ... 28/صفر/ 89.
معرّف: آقای مهدوی اصفهانی و آقای سلطانی بروجردی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
368- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عباسعلی مقدسی ... 29/صفر/ 89.
معرّف: آقای آقا شیخ محمد حسین کوشکی، حاج شیخ حمزه.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
369- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید حسن مدرسی - در تهران (پسر مرحوم سید ابوالقاسم یزدی).
... 6/ربیع الاول/ 89.
معرّف: آقازاده‌های مرحوم حاج سید یحیی یزدی.