حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
370- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید حسن اسماعیلیان نجف آبادی ... 8/ربیع الاول/ 89.
معرّف: آقای کیانی و آقای باقری.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال دوثلث.
371- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ حسن نمازی خراسانی ... 11/ربیع الاول/ 89.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال نصف.
372- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج آقا مرتضی مهدوی (اخوی آقای مهدوی اصفهانی).
... 18/ربیع الاول/ 89.
معرّف: آقای آقا شیخ محمدباقر و آقای شیخ رمضانعلی رضائی.
حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
373- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید محمدتقی بختیاری ... 18/ربیع الاول/ 89.
معرّف: معروف است.
حدود اختیارات: حسبیه، مازاد.
374- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج آقا رضا مهدوی (اخوی آقای مهدوی).
... 20/ربیع الاول/ 89.
معرّف: آقای ... (1).
حدود اختیارات: حسبیه، نصف سادات، دوثلث امام.
375- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید محمدعلی حسینی تهرانی لاله زاری ... 22/ربیع الاول/ 89.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیه، مازاد.
376- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ مرتضی اشرفی - شاهرود ... 8/ربیع الثانی/ 89.
معرّف: ... (2).
حدود اختیارات: حسبیه، نصف ایصال.