377- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سیداسماعیل سجادی تبریزی - درتهران، مسجد نزدیک امام زاده زید.
... 10/ربیع الثانی/ 89.
معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث ایصال.
378- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید محمدرضا سعیدی خراسانی - تهران، شهباز، غیاثی، مسجد امام.
هفتم ... 18/ربیع الثانی/ 89.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، دوثلث ایصال.
379- گیرنده: سلالة السادات حاج سید کاظم صمدانی تبریزی ... 23/ربیع الثانی/ 89.
معرّف: آقای مؤمن و آقای آل طه - قمیان.
حدود اختیارات: برای اعاشه.
380- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید ابراهیم حجازی خراسانی ... 2/جمادی الاول/ 89.
معرّف: آقای خلخالی و آقای شاه آبادی.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال دوثلث.
381- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ ابراهیم قزوینی - تهران ... 2/جمادی الاول/ 89.
معرّف: آقای حاج سید مرتضی و حاج سید محسن خلخالیان.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
382- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ عباس مرندی - تهران ... 2/جمادی الاول/ 89.
معرّف: آقای رسولی و آقای حاج سید محسن خلخالی.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
383- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید احمد حمیدی ... 16/جمادی الاول/ 89.
معرّف: آقای شیخ عبد الحسین و آقای شیخ محمدتقی خراسانی.
حدود اختیارات: حسبیه، به قدر اعاشه.
384- گیرنده: سید الاعلام آقای سید احمد نجفی ... 20/جمادی الاول/ 89.
معرّف: آقایان قوچانیان، پدر و پسر.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلث.
385- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج سید باقر موسوی ... 23/جمادی الاول/ 89.