معرّف: آقای آقا شیخ ابوالقاسم روحانی، آقای آقا سید محمد جاجرمی.
حدود اختیارات: حسبیه، اعاشه و ایصال مازاد.
386- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ یدالله پورهادی نجف آبادی - در اهواز ساکن است.
... 26/جمادی الاول/ 89.
معرّف: آقای منتظری.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
387- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید ابوالفضل سجادی - قم ... 27/جمادی الاول/ 89.
معرّف: آقای شیخ محمد تقی ستوده و آقای مؤمن.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
388- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ علی اکبرفیروزکوهی - درفیروزکوه ... 28/جمادی الاول/ 89.
معرّف: آقای فکور، آقای کریمی.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
389- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ محمدرضا مهدی زاده - نجف آبادی است.
... غرّه/ جمادی الثانی/ 89.
معرّف: آقای عرفانیان و آقای جودی.
حدود اختیارات: حسبیه، به مقدار اعاشه.
390- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ رمضانعلی معلمی - مازندران ... 12/جمادی الثانی/ 89.
معرّف: آقای کریمی.
حدود اختیارات: حسبیه، به مقدار اعاشه.
391- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ مسلم داراب اردبیلی ... 12/جمادی الثانی/ 89.
معرّف: آقای حاج سید کاظم سرابی، آقای آقا شیخ شفیع جودی.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال مازاد.
392- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا سید حسین ابطحی گلپایگانی - در تهران است.
... 19/جمادی الثانی/ 89.
معرّف: آقای بطحائی گلپایگانی، و یک نفر دیگر.
حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.
393- گیرنده: مروج الاحکام آقای حاج شیخ جعفر مهاجرانی همدانی ... 29/جمادی الثانی/ 89.
معرّف: آقایان اخوان مرعشی.