حدود اختیارات: حسبیه، به مقدار مصرف.
394- گیرنده: مروج الاحکام سید اسدالله موسوی خراسانی ... 5/رجب/ 89.
معرّف: آقای سید احمد نجفی.
حدود اختیارات: به مقدار اعاشه.
395- گیرنده: حجة الاسلام آقای شیخ محمدتقی داودی شاهرودی ... 21/رجب/ 89.
معرّف: آقای آقا شیخ مصطفی اشرفی و آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی.
حدود اختیارات: نصف.
396- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید نورالدین طاهری شیرازی ... غرّه/ شعبان/ 89.
معرّف: آقای رسولی و نیز معروف هستند.
حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
397- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا سید حسین بدلاء قمی ... 2/شعبان/ 89.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: امضای اجازه مرحوم آقا سید عبدالهادی - رحمه الله.
398- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید حسین مهدوی اردکانی - اصفهان ... 7/شعبان/ 89.
معرّف: آقای صافی و آقایان مرعشیان.
حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
399- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید محمدباقر درچه‌ای ... 22/شعبان/ 89.
معرّف: آقای سید احمد موسوی جزینی، آقای حاج میرزا علی اصغر هرندی.
حدود اختیارات: اخذ به مقدار معاش.
400- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ حسینعلی داوری اصفهانی ... 24/شعبان/ 89.
معرّف: آقای خادمی اصفهانی، آقای مهدوی اصفهانی.
حدود اختیارات: اخذ به مقدار معاش.
401- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید احمد ممقانی - تهران ... 26/شعبان/ 89.
معرّف: می‌شناسم.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال نصف.
402- گیرنده: عمدة الاسلام آقای سید علی مهری (داماد آقای مهری کویت) ... 26/شعبان/ 89.
معرّف: آقای آقا میرزا احمد و آقای آقا شیخ محمدجواد دشتیان.