حدود اختیارات: مقدار اعاشه.
403- گیرنده: مروج الاحکام آقای آقا شیخ حسین حق شناس ... 8/صیام/ 89.
معرّف: آقای آقا شیخ محمدجواد دشتی و آقای رضوانی خمینی.
حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
404- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمد امینی خراسانی - در اطراف خراسان ... 9/صیام/ 89.
معرّف: آقای آقا شیخ مهدی مروارید و آقای حکیمی خراسانی.
حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
405- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ محمدکاظم حبیب اللهی جهرمی - در سنندج هستند.
... 21/صیام/ 89.
معرّف: آقای حاج میرزا علی مشکینی و آقای آقا شیخ حسین شب زنده دار.
حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
406- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید عبدالعلی تقوی شیرازی ... 29/صیام/ 89.
معرّف: آقای صافی، آقای آقا شیخ محمد غروی.
حدود اختیارات: ثلث حسبیه.
407- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا سید کاظم سجادی مهری ... 7/شوال/ 89.
معرّف: امضای اجازه مرحوم آقای آقا سید عبدالهادی شیرازی، آقایان اخوان و آقای آقا شیخ.
احمد دشتی.
حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
408- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید هاشم مهری - خرمشهر ... 10/شوال/ 89.
معرّف: آقای حاج شیخ عباس دشتی، و آقای حاج شیخ محمود بیانی.
حدود اختیارات: ثلث و حسبیه.
409- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ محسن محسنی - در تهران ... 10/شوال/ 89.
معرّف: آقای حاج شیخ عبد الرزّاق قاینی و آقای حاج سید احمد شهرستانی.
حدود اختیارات: زائد و حسبیه.
410- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ ابراهیم اعرافی شودکی یزدی ... 13/شوال/ 89.