معرّف: آقای آقا سید عباس خاتمی، آقای شیخ احمد وحیدی یزدی.
حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
411- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ احمد مطهری ساوجی ... 8/ذی القعده/ 89.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
412- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید نورالدین اشکوری - کاظمین ... 20/ذی القعده/ 89.
معرّف: آقای حلیمی، آقای رودباری.
حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
413- گیرنده: ثقة الاسلام سید اسدالله میبدی ... 26/ذی القعده/ 89.
معرّف: آقای خاتمی.
حدود اختیارات: اخذ و ایصال.
414- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ ابراهیم حائری - پاکستان می‌رود ... سلخ/ ذی القعده/ 89.
معرّف: آقای آقا شیخ محمدهادی معرفت و آقای میرزا احمد معرفت.
حدود اختیارات: حسبیه و مقدار معاش.
415- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرسول قائمی - آبادان ... غرّه/ ذی الحجه/ 89.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیه و نصف.
416- گیرنده: مروج الاحکام شیخ حسین یزدی اصفهانی ... 4/ذی الحجه/ 89.
معرّف: آقای منتظری.
حدود اختیارات: حسبیه، مازاد.
417- گیرنده: مروج الاحکام حاج آقا حسین درچه‌ای ... 5/ذی الحجه/ 89.
معرّف: آقای منتظری و آقای سعیدی.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
418- گیرنده: مروج الاحکام سید علی اکبر میرابوطالبی - تنکابن ... 5/ذی الحجه/ 89.
معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی.
حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.
419- گیرنده: مروج الاحکام شیخ یوسف قزوینی ... 5/ذی الحجه/ 89.