معرّف: آقای سبحانی تبریزی و آقای صالحی نجف آبادی.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
420- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ محمدحسین ایمانی شاهرودی - مشهد - امام جماعت در مشهد.
... 6/ذی الحجه/ 89.
معرّف: آقای آقا شیخ علی آقا تهرانی، آقای شیخ ابوالقاسم روحانی.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
421- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ عباس یزدی - در کرج ... 19/ذی الحجه/ 89.
معرّف: آقای سید عباس یزدی، آقای رضوانی، آقای کریمی.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
422- گیرنده: ثقة الاسلام سید محمد مدرسی یزدی - در یزد هستند ... 8/محرم/ 90.
معرّف: آقای حائری، مرحوم آقای داماد (اجازه مرحوم آقای بروجردی امضا شد).
حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث برساند.
423- گیرنده: سید الاعلام سید محمدتقی حکیم - در شمیران، در نیاوران هستند ... 16/محرم/ 90.
معرّف: آقای خلخالی و آقای حاج سید جعفر جزایری.
حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث برساند.
424- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ عباس حجتی خراسانی - اطراف مشهد هستند ... 18/محرم/ 90.
معرّف: آقای حکیمی خراسانی، آقای شیخ مهدی مروارید خراسانی.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
425- گیرنده: حجة الاسلام حاج شیخ محمد رکّعی رضائیه‌ای - در قم هستند ... 18/محرم/ 90.
معرّف: آقای منتظری.
حدود اختیارات: حسبیه، مابقی.
426- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ غلامحسین غفاری - منطقه پاکستان غربی ... 28/محرم/ 90.
معرّف: آقای راستی و آقای متقی.
حدود اختیارات: حسبیه، مابقی.
427- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ شکرالله رضائی ... 4/صفر/ 90.
معرّف: آقای خرسان و پسر ایشان.