حدود اختیارات: حسبیه، به قدر معاش.
428- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمد حسین بهجتی اردکانی ... 8/صفر/ 90.
معرّف: آقای فکور و نیز معروف هست.
حدود اختیارات: حسبیه، به قدر معاش و ایصال بقیه.
429- گیرنده: آقای جلیلی کرمانشاهی ... 15/صفر/ 90.
معرّف: ... (1).
حدود اختیارات: به اهالی کرمانشاه و حوالی اجازه داده شد به ایشان بدهند و نصف را ایشان.
رسانند و قبض بگیرند.
430- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید طاهر مرتضوی اصفهانی ... 28/صفر/ 90.
معرّف: آقای آقا شیخ صادق خلخالی وآقای آقا شیخ احمد جنتی.
حدود اختیارات: به قدر اعاشه و ایصال زائد.
431- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج آقا بهاء الدین محمدی عراقی - در کرمانشاه هستند.
... 28/صفر/ 90.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: به قدر اعاشه و ایصال زائد.
432- گیرنده: مروج الاحکام شیخ نصرت الله انصاری قزوینی ... 29/صفر/ 90.
معرّف: آقای صانعی و آقای باریک بین.
حدود اختیارات: به قدر معاش و ایصال زائد.
433- گیرنده: مروج الاحکام آقا سید علی موسوی قزوینی - در گرمسار هستند ... 2/ربیع الاول/ 90.
معرّف: آقای لاهوتی.
حدود اختیارات: ایصال دوثلث.
434- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ ابوالقاسم روحانی خراسانی - به مشهد می‌روند.
... 19/ربیع الاول/ 90.
معرّف: آقای خلخالی و مصطفی.
حدود اختیارات: حسبیه و نصف.