435- گیرنده: ثقة الاسلام سید فخرالدین فیض دزفولی.
معرّف: ... (1).
حدود اختیارات: اجازه مرحوم آقای بروجردی امضا شد.
436- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمدعلی ربانی ... 22/ربیع الاول/ 90.
معرّف: آقای صافی، آقای شیخ غلامرضا باقریان.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال دوثلث.
437- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ محمدحسین شریف نژاد ... 22/ربیع الاول/ 90.
معرّف: آقای کریمی، آقای حاج شیخ عبدالله دارابی.
حدود اختیارات: حسبیه، و ایصال دوثلث.
438- گیرنده: مروج الاحکام سید جواد حسینی ... 22/ربیع الاول/ 90.
معرّف: آقای کریمی، آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف سادات، دوثلث امام.
439- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ مرادعلی بختیاری - در سیستان هستند ... 3/ربیع الثانی/ 90.
معرّف: آقای ... (2).
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال نصف سادات، دوثلث امام.
440- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ محمدحسین جوادی ... 7/ربیع الثانی/ 90.
معرّف: آقای آقا محمد فاضل و آقای آقا شیخ حسین نوری- قم.
حدود اختیارات: به قدر اعاشه.
441- گیرنده: ثقة الاسلام آقا سید ابوالفضل خلخالی - در رشت مقیم است ... 8/ربیع الثانی/ 90.
معرّف: آقای آقاشیخ صادق خلخالی و آقای حاج آقا تقی خلخالی.
حدود اختیارات: حسبیه، دو ثلث.
442- گیرنده: ثقة الاسلام سید محمد هاشمی ... ربیع الثانی/ 90.
معرّف: آقای خلخالی، امضای اجازه مرحوم آقای حکیم.
حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.