443- گیرنده: مروج الاحکام شیخ موسی روحانی جامی - جام مجاور افغان ... 13/ربیع الثانی/ 90.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.
444- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ عبداللطیف سمامی تنکابنی - رامسر ... 15/ربیع الثانی/ 90.
معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
445- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ عبدالخالق دشتی - در گناوه ساکن ... 17/ربیع الثانی/ 90.
معرّف: آقایان راستی و ستاری.
حدود اختیارات: حسبیه، دوثلث.
446- گیرنده: آقای سید ابوطالب نظری زاده - تاجر شیراز ... 19/ربیع الثانی/ 90.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: وکیل در اخذ و ایصال هستند.
447- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ موسی چشمه ایلخی - در جام هستند، مجاور افغانستان.
... 23/ربیع الثانی/ 90.
معرّف: آقای خلخالی و اجازه مرقوم آقای حکیم.
حدود اختیارات: ... (1).
448- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید محمدتقی حسینی سیستانی ... 25/ربیع الثانی/ 90.
معرّف: آقای عرفانیان و آقای شیخ محمود بیانی.
حدود اختیارات: حسبیه و صرف نصف.
449- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ عبدالحسین علامه لاهیجی ... 2/جمادی الاول/ 90.
معرّف: آقای رودباری، آقای خائفی.
حدود اختیارات: امضای اجازه جمعی از علماء.
450- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدحسین اختری ... 3/جمادی الاول/ 90.
معرّف: آقای رحمانی و آقای رضوانی.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.