451- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ علی اکبر شمس آبادی ... 3/جمادی الاول/ 90.
معرّف: آقای متقی و آقای شریعتی.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.
452- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید عزالدین امام زنجانی ... 3/جمادی الاول/ 90.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
453- گیرنده: آقای حاج علی مراد عباسی ... 3/جمادی الاول/ 90.
معرّف: آقای منتظری گفته‌اند: پنج نفر ایشان را توثیق کرده‌اند.
حدود اختیارات: وکیل هستند در کازرون و حوالی و مجازند ثلث را اجازه دهند.
454- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید میر ضیاء الدین کراماتی ... 13/جمادی الاول/ 90.
معرّف: آقای سید محمد تقی کراماتی و آقا شیخ اسدالله رفیعی.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال تمام.
455- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید میر مهدی کراماتی ... 13/جمادی الاول/ 90.
معرّف: آقای سید محمدتقی کراماتی و آقا شیخ اسدالله رفیعی.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال سه ربع.
456- گیرنده: مروج الاحکام سید شمس الدین شجاعی - در فریمان هستند ... 13/جمادی الاول/ 90.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: حسبیه.
457- گیرنده: سید الاعلام حاج سید محمد لواسانی - در مدینه ... 15/جمادی الاول/ 90.
معرّف: آقای ستاری و یکی دیگر.
حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
458- گیرنده: مروج الاحکام شیخ نجفعلی اردبیلی ... 17/جمادی الاول/ 90.
معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
459- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ هادی روحانی ... 18/جمادی الاول/ 90.
معرّف: آقایان کریمی و حاج شیخ اسدالله ربانی مازندرانی.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.