460- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید حسین مناقب ... 22/جمادی الاول/ 90.
معرّف: آقایان مسلمی و رضوانی.
حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
461- گیرنده: مروج الاحکام حاج شیخ علی آقا محمودی - در شیراز خطیب و مدرس است.
... 24/جمادی الاول/ 90.
معرّف: آقایان سید منیرالدین، آقا شیخ حبیب الله و یوسفی شیرازیون.
حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
462- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ عباسعلی ادیب اصفهانی ... 30/جمادی الاول/ 90.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
463- گیرنده: حجة الاسلام آقا شیخ محمد کفعمی خراسانی ... 30/جمادی الاول/ 90.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
464- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ علی قاسمی مهری - در شیرازهستند ... 5/جمادی الثانی/ 90.
معرّف: آقای خلخالی، اجازه از مرحومین آقای شیرازی و حکیم.
حدود اختیارات: حسبیه، ثلث.
465- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید عبدالله معلم شوشتری ... 10/جمادی الثانی/ 90.
معرّف: آقای سید عباس خاتمی و آقای جمالی.
حدود اختیارات: حسبیه به مقدار معاش.
466- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید ابوطالب داودی شوشتری ... 10/جمادی الثانی/ 90 ..
معرّف: آقای سید عباس خاتمی و آقای جمالی.
حدود اختیارات: حسبیه به مقدار معاش.
467- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید میرزا حسن صالحی - در مشهد مدرس معتبری هستند.
... 12/جمادی الثانی/ 90.
معرّف: آقای خلخالی نقل از جمعی.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
468- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید فخرالدین آیة اللهی ... 21/جمادی الثانی/ 90.