معرّف: اجازه مرحوم آقای حکیم امضا شد.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.
469- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج محمد حسن طهیری ... 21/جمادی الثانی/ 90.
معرّف: آقای لواسانی.
حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
470- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج میرزا ابوالقاسم آشتیانی ... 21/جمادی الثانی/ 90.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
471- گیرنده: مروج الاحکام حاج شیخ علی سهرابی- در خمین ... 24/جمادی الثانی/ 90.
معرّف: آقای پسندیده، و نیز می‌شناسم.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال تمام.
472- گیرنده: مروج الاحکام شیخ عباس عابدینی- تفت یزد ... 23/جمادی الثانی/ 90.
معرّف: آقای خاتمی و اجازه آقای شاهرودی.
حدود اختیارات: اخذ به مقدار معاش.
473- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ محمدعلی موحدی کرمانی ... 27/جمادی الثانی/ 90.
معرّف: آقای لواسانی نوشته‌اند معروف به خوبی است.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.
474- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ ابوطالب اسلامی ... 27/جمادی الثانی/ 90.
معرّف: آقای متقی و آقای عالمی.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.
475- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ عبدالصمد مینا ... 5/رجب/ 90.
معرّف: آقای آقا شیخ محمود قوچانی، آقای آقا شیخ محمدرضا بروجردی.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال ثلثین.
476- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج آقا مجدالدین محلاتی ... 5/رجب/ 90.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیه، نصف.