477- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ علی اکبر حسنی ... 8/رجب/ 90.
معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
478- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ محمدرضا رحیمی اصفهانی ... 8/رجب/ 90.
معرّف: آقای حاج شیخ عبدالجواد و آقای آقا شیخ ابوالفضل خونساری.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
479- گیرنده: مروج الاحکام آقا شیخ علی انصاری ... 8/رجب/ 90.
معرّف: آقای سید محمدعلی روحانی، آقای آقا شیخ احمد منتظری، آقای حجت.
حدود اختیارات: حسبیه، ایصال ثلثین.
480- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ جلال آیة اللهی یزدی ... 9/رجب/ 90.
معرّف: آقای خاتمی.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال نصف.
481- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید عبدالله ضیائی - آستانه اشرفیه ... 12/رجب/ 90.
معرّف: آقای محمدی و آقای محفوظی از قم.
حدود اختیارات: حسبیه و ایصال نصف.
482- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحیم شریعتی بهبهانی ... 29/رجب/ 90.
معرّف: آقای شیخ محمدحسن مدرس، سید نصرالله آیتی.
حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
483- گیرنده: عمادالاعلام آقای سید علی اکبر واعظ اصفهانی ... 30/رجب/ 90.
معرّف: آقای حلیمی و آقای خاتمی.
حدود اختیارات: حسبیه، ثلثین.
484- گیرنده: عمادالاعلام آقای سید علی حسینی مدنی مهری ... 6/شعبان/ 90.
معرّف: آقای آقا شیخ احمد دشتی، اجازه آقای حکیم امضا شد.
حدود اختیارات: به مقدار اعاشه و حسبیات.
485- گیرنده: عمادالاعلام سید ابوتراب حسینی افغانی - در قلعه لوشا ... (1) ... 10/شعبان/ 90.