معرّف: آقای سید عبدالحمید و آقای سید سجاد افغانیان.
حدود اختیارات: حسبیه و ثلثین.
486- گیرنده: مروج الاحکام شیخ احمد حسین عالمی - در گرگان ... 10/شعبان/ 90.
معرّف: آقای آقا شیخ علی محمد آخوندی، محقق.
حدود اختیارات: حسبیه و ثلثین.
487- گیرنده: الفاضل آقا شیخ عبدالزهرا - در اهواز است ... 10/شعبان/ 90.
معرّف: اجازه مرحوم آقای شاهرودی امضا شد.
حدود اختیارات: و مجاز در اخذ حقوق است.
488- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ علی شفقی طالقانی ... 13/شعبان/ 90.
معرّف: اجازه آقای خوانساری امضا شد.
حدود اختیارات: ... (1).
489- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا محمد امامی کاشانی - در ایران ... 16/شعبان/ 90.
معرّف: آقای توسلی محلاتی، آقای آقا شیخ غلامرضا کنی.
حدود اختیارات: ...
490- گیرنده: مروج الاحکام حاج سید علی توسلی افغانی - در ایران است ... 17/شعبان/ 90.
معرّف: آقای سجادی، آقای شیخ حیدرعلی مدرس.
حدود اختیارات: ...
491- گیرنده: مروج الاحکام حاج سید اسماعیل مهری ... 27/شعبان/ 90.
معرّف: آقای خلخالی و آقا مرتضی مهری.
حدود اختیارات: مازاد را.
492- گیرنده: ثقة الاسلام حاج میرزا علی کاتبی - در عراق ... 28/شعبان/ 90.
معرّف: معروف است.
حدود اختیارات: ثلثان.
493- گیرنده: مروج الاحکام سید محمدکاظم ... صیام/ 90.
معرّف: اجازه آقای حکیم و آقای نجفی.