حدود اختیارات: ...
494- گیرنده: ثقة الاسلام سید محمدباقر مدرسی - در یزد هستند ... 13/صیام/ 90.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: ثلثان.
495- گیرنده: آقای حاج محمدحسن ایمانیه شیرازی ... شهر شوال.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: وکیل در شیراز و حوالی.
496- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج میرزا حسن ثقفی ... 8/شوال/ 90.
معرّف: معروف است.
حدود اختیارات: نصف و حسبیه.
497- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدحسین مؤمنی - دزفولی ... 13/شوال/ 90.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: ثلثین ایصال و حسبیه.
498- گیرنده: آقای حاج جواد آشوری ... 16/شوال/ 90.
معرّف: آقای جعفری اصفهانی.
حدود اختیارات: در آمل هستند و وکیل اینجانب در اخذ و ایصال هستند.
499- گیرنده: مروج الاحکام شیخ محمدحسین بن شیخ مرتضی رُخ شاد کرمانی - در کراچی.
... 22/شوال/ 90.
معرّف: آقای مدنی، آقای راستی.
حدود اختیارات: ... (1).
500- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سید مرتضی حسینی مهری - در مهرو اطراف آن.
... 6/ذی القعده/ 90.
معرّف: آقای آقا سید عباس خاتمی، آقای متقی.
حدود اختیارات: ...