501- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج سیدابوالفضل تبریزی - خیابان باغ شاه تهران ... 7/ذی القعده/ 90.
معرّف: آقای لواسانی.
حدود اختیارات: ...
502- گیرنده: مروج الاحکام سید ابوالفضل کاظمی - در شهرری هستند ... ذی القعده/ 90 ..
معرّف: اجازه مرقوم آقای بروجردی و توثیق آقای خزعلی.
حدود اختیارات: ...
503- گیرنده: سید الاعلام آقای سید احمد موسوی کاشانی - در کاشان هستند ... 22/ذی القعده/ 90.
معرّف: آقای شیخ ابوالفضل خوانساری، آقای مسلمی.
حدود اختیارات: ...
504- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی ... 24/ذی القعده/ 90.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات و صرف ثلث.
505- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمد پاروی - در کهرلنگ ... 7/ذی الحجه/ 90.
معرّف: اجازه آقای حکیم.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
506- گیرنده: ثقة الاسلام آقا شیخ علی آقا خونساری ... 13/ذی الحجه/ 90.
معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
حدود اختیارات: حسبیات، ثلث.
507- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید علی آقا آتشی ... 13/ذی الحجه/ 90.
معرّف: آقایان اخوان مرعشی.
حدود اختیارات: حسبیات، ثلث.
508- گیرنده: آقای محمدی مهدی زمان ... ذی الحجه/ 90.
معرّف: وکالت مرحوم آقای بروجردی.
حدود اختیارات: وکالت در کازرون، اخذ و ایصال و قبض رسید.
509- گیرنده: ثقة الاسلام آقای شیخ محمدرضا نجفی نیشابوری - در نیشابور ... 15/ذی الحجه/ 90.
معرّف: امضای اجازه آقای شاهرودی.