حدود اختیارات: ... (1).
510- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ کاظم ملک افضلی ... 21/ذی الحجه/ 90.
معرّف: امضا اجازه آقایان.
حدود اختیارات: ...
511- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سیدابوطالب محمودی گلپایگانی - تهران، خیابان منیریه است.
... 21/ذی الحجه/ 90.
معرّف: آقای فرید گلپایگانی.
حدود اختیارات: ثلث سهم و تمام سادات.
512- گیرنده: حجة الاسلام حاج شیخ محمدباقر محمدی (حاج آقا بزرگ) - در کنگاور هستند.
... 22/ذی الحجه/ 90.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: ثلث و حسبیات.
513- گیرنده: حجة الاسلام حاج شیخ ابوالحسن شیرازی - در خراسان هستند (داماد آقا شیخ علی محمد).
... 19/محرم/ 91.
معرّف: آقای حکیمی و آقای مروارید خراسانی.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
514- گیرنده: ثقة الاسلام حاج سید حسین جزائری شیرازی - در شیراز امام جماعت.
... 24/محرم/ 91.
معرّف: آقای علوی شیرازی و آقای دستغیب.
حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین ایصال.
515- گیرنده: عمادالاعلام شیخ عبدالرحیم دهقانی خطیب - در کازرون است ... 24/محرم/ 91.
معرّف: آقای محجوب و آقای شب زنده دار.
حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین ایصال.
516- گیرنده: عمادالاعلام سید حسین ناصری زنجانی - در قم است ... 24/محرم/ 91.
معرّف: آقای منتظری، آقای علی احمدی میانجی.
حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین ایصال.