517- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحیم فیض گنابادی - درمشهد هستند (داماد مرحوم مقرر).
... 26/محرم/ 91.
معرّف: آقای آقا شیخ محمد سبزواری.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
518- گیرنده: ثقة الاسلام آقای حاج شیخ بیوک خاتمی زنجانی - امام جماعت در زنجان.
... 4/صفر/ 91.
معرّف: آقای حاج سید احمد زنجانی، آقای شیخ موسی زنجانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ثلثان.
519- گیرنده: ثقة الاسلام آقای آقا شیخ حبیب الله مهمان نواز - در نیشابور مدرس محترم.
... 12/صفر/ 91.
معرّف: آقای انصاری خراسانی.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
520- گیرنده: ثقة الاسلام حاج شیخ جواد میبدی - در سنقر امام جماعت و مدرسه دارد ..
... 12/صفر/ 91.
معرّف: آقای آقا سید حسن طاهری و آقای خزعلی.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
521- گیرنده: ثقة الاسلام شیخ عبدالله باقری ... 19/صفر/ 91.
معرّف: اجازه مرحوم آقای حکیم امضا شد، موثِّق (1) آقای یزدانی.
حدود اختیارات: حسبیات، ثلثین.
522- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمد صادقی تهرانی ... 23/ربیع الاول/ 91.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: حسبیات، نصف.
523- گیرنده: عمادالاعلام آقای حاج شیخ مهدی واعظی سبزواری ... 3/ربیع الثانی/ 91.
معرّف: معروف هستند.
حدود اختیارات: اخذ سهم و ایصال دوثلث.
524- گیرنده: حجة الاسلام آقای آقا سید محمدصادق شریعتمداری ... 3/ربیع الثانی/ 91.
معرّف: معروف هستند.