حدود اختیارات: اجازه اخذ سهمین و ایصال دوثلث.
525- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید علی رضا زاهدی - در دولاب، مسجد سرآسیاب دولاب،مسجد حجت ... 7/رجب/ 91.
معرّف: آقای اشراقی و آقای غروی تهرانی و آقای لواسانی.
حدود اختیارات: سهم و ایصال دوثلث و حسبیات.
526- گیرنده: مروج الاحکام آقای سید محمدحسین ابطحی ... 21/شعبان/ 91.
معرّف: آقای مشکینی و بعض دیگر.
حدود اختیارات: به مقدار مصرف و ایصال زائد.
527- گیرنده: ثقة الاسلام آقای سید احمد احمدی مشهدی ... شهر صیام/ 91.
معرّف: آقای خلخالی.
حدود اختیارات: حسبیه و ثلث.
528- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج سید جمال الدین ملایری ... ذی القعده/ 91.
معرّف: معروف، اجازه آقای شاهرودی امضا شد.
حدود اختیارات: حسبیه و ثلث.
529- گیرنده: جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی- در امریکا هستند ... ربیع الثانی/ 95.
حدود اختیارات: و مجاز در خمس از سهم.
530- گیرنده: حجة الاسلام جناب حاج محمدعلی نسابه - در داراب ... 26/جمادی الاول/ 95.
معرّف: آقای حائری شیرازی و مکتوب آقای محلاتی.
حدود اختیارات: مجازند در اخذ و صرف نصف.
531- گیرنده: حجة الاسلام آقای حاج شیخ مصطفی حائری - دلیجان ... 3/جمادی الثانی/ 98.
معرّف: آقای آقا نجفی مرعشی، آقای روحانی محلاتی.
حدود اختیارات: در اخذ و صرف در معاش و صرف نصف بقیه‌