مصوبه تعیین هیئت‌های رسیدگی به امور طلاب و امتحانات حوزه
 • مصوبه
  زمان: 7 مهر 1328 / 6 ذی الحجه 1368
  مکان: قم
  موضوع: تعیین هیأتهای رسیدگی به امور طلاب و امتحانات حوزه علمیه
  بسم الله الرحمن الرحیم
  در لیله پنجشنبه ششم شهر ذی الحجة الحرام 68، آقایان علمای حوزه علمیه قم، حسب امر حضرت آیت الله العظمی (1) - مدظله - و تصویب سایر حجج اعلام مجتمع شده و مقرر داشتند که در هفته، سه هیأت تشکیل شود که هر هیأتی وظیفه خاصه‌ای انجام دهند، چنانچه در ذیل بیان خواهد شد:
  1- هیأتی برای رسیدگی به امر طلاب و مدارس، که اسامی آنها از قرار ذیل است:
  آقای آقا سید زین العابدین - آقای حاج سید احمد خوانساری - آقای حاج سید محمد رضای گلپایگانی - آقای آقا سید ابوطالب مدرسی - آقای حاج میرزا محمود قمی - آقای حاج میرزا مصطفی - آقای حاج سید احمد زنجانی - آقای حاج شیخ ابوالقاسم اصفهانی - آقای آقا مرتضی حائری - آقای حاج میر سید حسن - آقای آقا ریحان الله - آقای حاج فقیهی - آقای آقا مرتضی قمی.
  توضیح آنکه آقایان فوق در مواقع عادی مجتمع می‌شوند، و در مواقع غیر عادی اطلاع می‌دهند که تمام سه حوزه مجتمع شوند برای حل قضیه غیر عادیه.
  2- هیأتی برای امتحان خارج تازه واردین به قرار ذیل:
  آقای آقا مرتضی حائری - آقای آقا سید محمد یزدی - آقای حاج آقا روح الله خمینی.
  3- هیأتی برای امتحان تازه واردین غیرخارجی از این قرار:
  آقای آقا سید زین العابدین - آقای فاضل - آقای قاضی - آقای حاج فقیهی - آقای حاج میر سید حسن - آقای آقا شیخ ابوالقاسم نحوی - آقای حائری - آقای صاحب الداری -

 • آقای آقا مرتضی قمی.
  مطالب فوق را حضرات آقایان به اکثریت قریب اتفاق تصویب نمودند:
  الاحقر محمود الحسینی - زین العابدین الحسینی الکاشانی - احمد الحسینی الزنجانی - العبد مصطفی القمی - سید محمد یزدی - روح الله الموسوی - فاضل موحدی لنکرانی - حائری - الاحقر صاحب الداری - الاحقر ابوالقاسم اصفهانی - عبدالحسین فقیهی - حسین القاضی الطباطبایی - مرتضی مبرقعی - الاحقر ریحان الله گلپایگانی - مرتضی حائری.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>