سخنرانی
زمان: 5 مهر 1358 / 5 ذی القعده 1399
مکان: قم
موضوع: هدف نهضت - توطئه‌های اجانب در کردستان و سیستان و بلوچستان
حضار: نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان
بسم الله الرحمن الرحیم
نجات اسلام و رهایی ایران از آشفتگی‌ها
من از آقایان و حضرت آقای کَفْعَمی‌ (1) تشکر می‌کنم که از راه دور آمدید و زحمت کشیدید. و در این مجلس ممکن است مطالبی که ما داریم، و برای همه مناطق این مطالب هست، به وسیله ایشان و شما برادرها به اهالی محترم بلوچستان و سیستان ابلاغ کنید.
آن چیزی که ما از اوّل نظر داشتیم؛ یعنی ملت نظر داشت و ما هم به تبعیت ملت وارد عمل شدیم، این بود که این آشفتگی که در ایران به چشم می‌خورد و خطری که برای اسلام در نظر بود که ممکن است تحقق پیدا بکند، ما را وادار کرد به اینکه - با تبعیت از ملت ایران، [با] آن چیزهایی که آنها آرزو داشتند و قدرتهای بزرگ هم اینها را وادار کرده بودند - برای تحقق آن، مقابله [کنیم‌].
اغفال ملت در جهت غارت ذخایر کشور
این یک برنامه‌ای بوده است که اجانب از سالهای بسیار طولانی طرح ریزی کرده بودند، برای اینکه مخازن ایران را - که مخازن غنی‌ای است - آنها ببرند، و کسی نباشد در مقابل آنها ایستادگی کند. ولهذا برنامه این بود که ملت ایران را یا اغفال کنند؛ یا آنهایی را که اغفال نمی‌شوند از بین ببرند؛ اگر بتوانند، حیثیتشان را در بین ملت از بین ببرند. و اگر این را موفق نشوند، خودشان را از بین ببرند. برای اینکه اگر آن طبقه‌ای که می‌توانند ملت را بیدار کنند به حال خودشان باشند و ملت را بیدار کنند، نمی‌گذارند که این مخازن بسیار