همه خدمتها به مملکت بکند. هیچ واعظی نمی‌تواند حرف خودش را جز در آن چهار دیواری که او هست - اگر رادیو نباشد - نمی‌تواند برساند؛ و هیچ گوینده‌ای نمی‌تواند حرفش را بیش از آن جایی که محیط خودش هست، یا حالا بلندگو هم که هست یک قدری زیادتر؛ اما این دستگاه دستگاهی است که حرفها را تا اعماق دهات و شهرستانها و خارج و اینها می‌رساند.
رسالت رادیو و تلویزیون در امر آموزش و تربیت
و اگر یک دستگاهی باشد که آموزنده باشد، دستگاهی باشد که تربیت کننده باشد، مسائل کشور را به آنطوری که هست طرح کند، مشکلات را آنطوری که هست بگوید، از انحرافات پرهیز کند از آن اشخاصی که توطئه بر ضد اسلام دارند، بر ضد کشور دارند، و با گفتارشان، اگر در رادیو واقع بشود، مردم را منحرف می‌کنند و کشور را به تباهی می‌کشند، اگر چنانچه از آن هم احتراز بکنند که هم در جانب برنامه‌هایی که می‌خواهند پخش بکنند دقت بکنند که چه جور برنامه‌هایی باشد، و هم در جانب احتراز از آن چیزهایی که مُضر به حال کشور است، مُضر به حال ملت است و موجب تباهی کشور می‌شود، اگر چنانچه از اینها احتراز بکنند، خدمت بزرگی است که به کشور خودشان و به ملت خودشان و به اسلام می‌توانند بکنند.
اگر خدای نخواسته از آن طرف واقع بشود - مثل آن دستگاه در زمان طاغوت که در خدمت او بود - و همه دستگاهها انحراف در آن باشد، عکسهایی که جوانها را به تباهی می‌کشد، برنامه‌هایی که بر ضد نهضت اسلامی مردم ماست، برنامه‌هایی که بر ضد انقلاب اسلامی است - که این جوانهای ما خونشان را در راهش دادند - اگر خدای نخواسته یک وقت این دستگاه یک همچو کارهایی را بکند، یک خیانت بسیار بزرگی است که از همه دستگاهها خیانت این اثرش بیشتر است. بنابراین، اصلاح این دستگاهها اصلاح جامعه است. و فساد اگر در این دستگاهها واقع بشود، فساد جامعه است. مسئولیت بسیار بزرگ است، مسئولیت شماها بسیار بزرگ است، خصوصاً شماهایی که به زبانهای‌