از بس که در روزنامه‌های عراق [تبلیغات سوء می‌شود] همین امروز یک آقایی که از عراق آمده بود می‌گفت که این قدر در روزنامه‌ها به ایران تاخت می‌کنند و به انقلاب ایران تاخت می‌کنند و انقلاب ایران را انقلاب مثلاً غیراسلامی می‌دانند، انقلاب فاشیستی می‌دانند، از این مسائل آنها می‌گویند، شاید بسیاری از برادرهای عراقی ما هم باورشان بیاید. لکن برنامه این است که نگذارند.
ترسیدند از اینکه نبادا اسلام تحقق پیدا بکند، آنها از اسلام می‌ترسیدند. اینهایی که تمام ذخایر شما را به چپاول بردند، و هر چه هم اینجا جواهر داشت و ارز داشت، هر چه داشت، بار کردند و بیرون رفتند، اینها می‌ترسند، اتباع اینها می‌ترسند، اینهایی که عرض می‌کنم دارند این آشوبها را می‌کنند می‌ترسند، که نبادا یک وقت اسلام تحقق پیدا کند، و کلاه اینها پسِ معرکه باشد.
هوشیاری در برابر توطئه‌ها و تبلیغات دشمن
آقا، من دارم عرض می‌کنم به کُردها، عرض می‌کنم به تُرکها، عرض می‌کنم به بلوچها عرض می‌کنم، به همه قشرها عرض می‌کنم، گول این حرفهایی که اینها می‌زنند نخورید. بگذارید این خونی که از جوانهای ما رفته است به ثمر برسد. کاری نکنید که تمام خونها هدر برود، و ما باز برگردیم به رژیمی که یا مثل آن رژیم شاهنشاهی یا بدتر از او بیاید و حکومت کند اینجا. باز کردستانش تا آخر عقب؛ و بلوچستانش تا آخر عقب؛ و همه جا عقب. باید همه بنشینید، با هم فکر کنید، توجه کنید؛ گول این حرفهایی که اینها می‌آیند می‌زنند نخورید. اینهائی هستند، همینهایی که هِی می‌گویند خلق، خلق، برای خلق عرض می‌کنم که دارند نوحه سرایی می‌کنند، خوب، همینهایند که خرمنها را آتش می‌زنند! همینهایند که یک کشاورز یک عمر برای خودش یک سال زحمت می‌کشد یک خرمن درست می‌کند که نان بچه‌هایش را بدهد، یک کبریت می‌زنند آتشش می‌زنند. همینها می‌گویند ما برای خلق داریم چه می‌کنیم و چه می‌کنیم! گول اینها را نخورید.