اصلاح برنامه‌های رادیو و تلویزیون
و من از همه شما تقاضا دارم به اینکه برنامه‌هایتان را اصلاح کنید. برنامه‌هایی باشد که مفید باشد برای جامعه. برنامه‌هایی باشد که مسائل [و] مشکلات جامعه را بگوید. از برنامه‌های انحرافی پرهیز بکنید. گاهی من می‌بینم که در رادیو هست چیزهایی که انحرافی است، و مع الأسف آن انحرافی را چند دفعه می‌گذارند؛ و آن چیزی که صحیح است یا نمی‌گذارند، و یا منحرفش می‌کنند و می‌گذارند. خوب، این یک خیانت بزرگی است. ما چه قدر باید به اینها بگوییم! من کراراً گفتم که شما باید خدمت بکنید به این دستگاه، به این کشور؛ نه اینکه یک اشخاص منحرفی را در آنجا راه بدهید که برنامه‌های انحرافی را [درست کنند] اگر یک کسی یک صحبت انحرافی بکند، مکرر، مکرر، تمامش را می‌گذارند. در رادیو می‌گذارند؛ در این رادیو و تلویزیون هم می‌گذارند. همین که یک مسئله انحرافی شد، در رادیو می‌گذارند؛ در تلویزیون هم می‌گذارند. اگر یک کسی جواب این انحراف را بدهد، یا نمی‌گذارند اصلاً؛ و یا اگر بگذارند به طور انحراف می‌گذارند.
توطئه دشمن در تجزیه ایران
این مصیبتهایی است که ما الآن مبتلا به آن هستیم. من مصیبتهای زیاد دارم؛ ولیکن نمی توانم همه مصیبتهایم را بگویم. شما فکر بکنید، شما توجه بکنید. اینها می‌خواهند کردستان را از ایران اصلاً کنار بگذارند و ببرند سراغ یک چیزهای دیگری. نمی‌خواهند خدمت به شماها بکنند، قصد خدمت نیست. قصد این است که ایران را تکه تکه‌اش بکنند، و بعد هم یک کودتا درست کنند و تمامش کنند، همه‌اش تحت نظر دیگران، و همان برنامه‌های سابق و همان بساط سابق را می‌خواهند درست بکنند.
بیدار بشوید! ملت ما باید بیدار بشود. ملتی که توانست با توانایی خودش و با مشت محکم خودش، توی دهن تمام قدرتمندها بزند، این ملت قدرتمند است؛ لکن باید وحدتش را حفظش بکند. اگر وحدتش را حفظ کند، قدرتمند است؛ یعنی خدا همراه او