می‌زنند. اینها از یک مطلب می‌ترسند، و آن اسلام است. مخالفین ما از اسلام می‌ترسند. هرچه وابسته به اسلام است، اینها اگر از آنها انتقاد می‌کنند، آن نقطه اصلی که آنها می‌خواهند حمله کنند خود اسلام است ..
همان طوری که در زمان این پدر و پسر خبیث (1)، از اسلام چون خارجیها می‌ترسیدند، اینها را وادار کردند که با اسلام مخالفت کنند، لکن در پوشش اینکه با روحانیت مخالفت کنند؛ با منبر مخالفت کنند؛ با محراب مخالفت کنند؛ مجالس را قَدَغَن کنند. در این پوششها، اسلام نقطه نظر بود. برای اینکه آنها از شما اگر بترسند، برای اینکه شما کارمند اسلام هستید؛ شما طرفدار اسلام هستید. از این جهت، مخالفتشان با شما مخالفت با اسلام است.
همانندی قلمهای زهرآگین با سرنیزه‌های سابق
تشکلات آنها الآن همان نحوی که در سابق بوده است، و آنها با قُلدری عمل می‌کردند، حالا اینها با تشکُّل و با قلمهای زهرآگین و صحبتهای انحرافی مشغول شده‌اند. آنها سابق با سرنیزه اهل علم را، اهل تقوا را، مؤمنین را می‌کوبیدند؛ با سرنیزه مجالسِ وعظ و خطابه را، مجالس عزاداری بر شهدا را، می‌کوبیدند؛ اینها با قلم. قلم اینها همان سرنیزه سابق است، آن سرنیزه به صورت قلم درآمده. ساواک به منزله، به صورت یک گروه‌های دیگر درآمده؛ و مقصد همان مقصد است، باید بیدار بشود ملت ما.
مخالفت با اسلام در قالب مخالفت با ولایت فقیه
به صورتهای مختلف با اسلام مخالفت می‌کنند. در مجلس خبرگان به مجرد اینکه صحبت ولایت فقیه شد، شروع کردند به مخالفت. حتی در آخر این اخیراً، در همین دو روز - سه روز پیش از این، در یکی از مجالسشان این منحرفین، اینهایی که از اسلام هیچ اطلاع ندارند، اینهایی که مخالف با اسلام هستند، در مجلسشان گفتند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود! و دیگران هم دست زدند برای آن یا تظاهر کردند. اینها از