مردم وقتی که این لباس را می‌دیدند به وحشت می‌افتادند. وقتی اسم «ساواک» را می‌شنیدند وحشت می‌کردند. اگر یک مشکلی برای کشور پیش می‌آمد، مردم اگر دامن نمی زدند به آن مشکل، همراهی هم نمی‌کردند، بی تفاوت بودند، برای اینکه می‌دیدند که اینها مقابل هم هستند؛ تربیت اینطور شده است که تمام قوای انتظامی و دولتی در مقابل ملت باشد. بحمدالله آن طرزفکر رفت، و به جای او طرزفکر دیگر آمد.
پیوند برادری میان ملت و ارتش
و حالا مهم است این مطلب که شماها حفظ کنید این معنا را که با ملت پیوندتان پیوند برادری باشد. اینطور نباشد که از شما بترسند. اینطور باشد که شما را با آغوش باز بپذیرند. الآن می‌بینید که هر جا که شما بروید، مردم به شما اظهار بشاشت می‌کنند؛ شعار می‌دهند برای شما؛ در صورتی که سابق فرار می‌کردند، این را باید حفظ کرد. چنانچه در بین خودتان این مطلب که من افسر ارشد هستم، من افسر هستم، به دیگران ظلم بکنید، خدای نخواسته این طرح نباشد. البته مراتب باید محفوظ باشد؛ اطاعت باید بشود؛ اما برادری هم باید باشد. مثل اطاعت فرزند از پدر باشد. شما با زیردستان خودتان خوشرفتاری کنید؛ و آنها احساس کنند که شما مصالح آنها را می‌خواهید؛ آنها را دوست دارید؛ آنها از خود شما هستند؛ پیوند شما هستند. وقتی اینطور شد، یک ارتش ارتش اسلامی می‌شود. ملت هم با ارتش اسلامی دوست است، رفیق است، پشتیبان است. و همه با هم برادر باشیم، و همه با هم در خدمت اسلام و در خدمت کشورمان. و امیدوارم که دیگر آن مسائل سابق، آن چپاول سابق، آن زورگوییهای سابق برنگردد. همه با هم برادرانه زندگی کنیم، و همه با هم برادرانه حفظ کشورمان را بکنیم. من دعاگوی همه‌تان هستم، خدمتگزار همه هم هستم. خداوند همه‌تان را ان شاء الله حفظ کند.