است. ما وارث یک مملکتی هستیم که در پنجاه و چند سال تحت فشار امریکا و انگلستان و سایر ممالک ابرقدرتها بوده است؛ و به صورت خرابه‌ای درآمده است که همه چیزش عقب مانده است. و بالاتر از همه، نیروهای انسانیش عقب مانده است، نگذاشتند که رشد بکند نیروی انسانی. نگذاشتند که اسلام آن کارهائی را که می‌خواهد بکند، بکند. از این جهت، ما یک مملکتی هستیم که جنگزده هستیم. مملکتی هستیم که پنجاه سال فساد در آن بوده است، فساد زده هستیم و باید با همت همه قشرها این فسادها از بین برود. و همه با هم دست به هم بدهیم و این بار را به محل خودش برسانیم و این نهضت را ثمربخش کنیم. تکلیف همه ما این است که همه در هر محلی که هستیم به تکلیف خودمان عمل [بکنیم‌]، تکالیف شخصی؛ تکالیف اجتماعی؛ و تکالیف سیاسی.
اهمیت اسلامی شدن ارتش
شما که در ارتش هستید - و امیدوارم که نیروی شما هر روز بیشتر بشود - شما در آنجا مشغول باشید برای اصلاح امور. ارتش اساس یک مملکت است؛ حافظ یک مملکت است. و باید ارتش، اسلامی بشود [اگر] ارتش فکرش اسلامی بشود، مملکت را به کمال مطلوب می‌رساند. شما حافظ حدود کشور هستید. کسی که حافظ حدود کشور اسلامی هست باید خودش هم اسلامی باشد. باید در پادگانهای شما اسلام حکومت کند. باید شماها اسلامی باشید. باید تمام نیروهایی که هست، چه نیروهای نظامی و چه نیروهای دیگر، همه باید اسلامی بشوند. جمهوری اسلامی باید محتوایش تحقق پیدا بکند. اگر محتوا تحقق پیدا بکند، دیگر دست همه اجانب از شما کوتاه هست. نمی‌توانند اعاده پیدا کنند.
عدم هراس از تبلیغات سوء دشمن
توجه داشته باشید که این قدرتی که داشتید حفظ بکنید. وحدت کلمه را حفظ بکنید. با هم باشید. گرفتاریهایی که بعد از هر انقلاب هست خیلی به نظر نیاورید. بعد از هر انقلاب البته گرفتاریهای زیادی هست. خصوصاً یک انقلابی که وارث یک مملکتی‌