را پایمال می‌کنند اینکه می‌گویند حقوق حیوانات هم باید [محفوظ] باشد، طرفداری از حتی حیوانات می‌کنند، یک طایفه‌ای می‌گویند طرفداری از حیوانات، و در ویتنام هزارها مردم را در سایر شهرها هزارها، صدها میلیون مردم را به آتش می‌کشند! یک طایفه‌ای قضیه «حقوق بشر» را می‌گویند که این بشر را پایمال کردند. و مع الأسف باورمان می‌آید از این مسائل، و گویندگان ما از همین حقوق بشر و از همینها پشتیبانی می‌کنند! حقوق بشر را اسلام می‌تواند پایه گذاری کند که سرانش مثل علی بن ابیطالب است؛ نه کسانی که بشر را می‌خورند و اسم «حقوق بشر» رویش می‌گذارند!
ضرورت بیداری شرق از خواب غفلت
شرق باید بیدار بشود از این خوابی که او را کردند. از این غفلتی که آنها ایجاد کردند در ما باید بیدار بشویم. اگر بیدار نشویم، ثانیاً هم ما طعمه آنها خواهیم بود. باید دانشگاهها بیدار بشوند. باید از همین دبستان تا آن آخر دانشگاه، از این افکار غربزده تهی بشوند. و شرق روی پای خودش بایستد. اگر شرق روی پای خودش نایستد، باز وابسته باشد [هیچ چیز اصلاح نمی‌شود و خطر] وابسته فکری عمده است که خیال کند همه چیزش از اوست، تا یکی مریض می‌شود به اطباء اینجا رجوع نمی‌کند؛ فوراً باید برود امریکا یا باید برود انگلستان. نمی‌شود اینجا! با اینکه یک دسته از اطبا که آمدند اینجا، من گفتم که دانشگاه‌های ما چه کردند تا حالا که حالا وقتی که یک کسی مریضی می‌شود باید بروند آنجا؟! می‌گفتند ما می‌توانیم معالجه کنیم، لکن مردم این جور شدند. این افکار افکاری است که مملکت ما را به تباهی دارد می‌کشد که همه چیز ما باید از آنجا بیاید و همه چیز ما باید وابسته به آنجا باشد. حالا چون اتومبیل ما از آنجاست و برق ما هم نمی دانم چه و زهرمار ما از آنجاست، پس باید فرهنگ ما هم از آنجا باشد! پس باید همه چیز ما از آنجا باشد. آقا، بدانید که اینها برای ما هیچ صلاحی نمی‌خواهند. اینها کوشش می‌کنند که ما از حیوانات پست‌تر باشیم! اینها کوشش می‌کنند که ما یا اشخاصی بار بیاییم غربزده و برای آنها کار بکنیم. و اگر نه، بمانیم در این حال عقب افتادگی، و ببرند آنها همه‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>