قول خودشان روشنفکر دیدند، که یک دروغی در تهران منتشر کردند. و این خانمها بدون اینکه رسیدگی کنند، به خیابانها می‌خواستند بریزند. در صورتی که اصلاً یک همچو قانونی که آنها خیال می‌کردند مطرح نبود. مع ذلک، مع الأسف این روشنفکرها معلوم شد که این قدر بی‌توجه به مسائل روز هستند و به مسائلی که مربوط به سرنوشتشان هست که مطالبی که در رادیو - تلویزیون، در مطبوعات منتشر شده است اینها نگاه نکردند؛ و فقط به نوشته بعض اشخاص مُفْسِد نگاه کردند؛ و بدون توجه خواستند ترتیب اثر بدهند. اینها توطئه نیست؟ اینها کشف از یک توطئه فاسد نیست که یک مسئله‌ای که اصلاً مطرح نشده است، نسبت بدهند که گذشت در قانون اساسی که زن هیچ حقی ندارد؟ در صورتی که اصلاً مطرح نشده است، و از اموری نیست که مربوط به قانون اساسی باشد. بیدار نمی‌شوند این جوانهای ما؟ این جوانهای زن و مرد ما بیدار نمی‌شوند که یک همچو توطئه‌هایی در کار هست؟ توجه نمی‌کنند که یک دروغ را که بعد از یک روز کشف می‌شود، مع ذلک آنها منتشر می‌کنند و از جهالت اشخاص بهره برداری می‌کنند؟ به کجا باید گفت که شمایی که این قدر به قول خودتان دانشمند و روشنفکر هستید به یک قانونی که سرنوشت شما بستگی به او دارد این قدر بی‌عنایت هستید که نه روزنامه را نگاه کردید، نه رادیو را گوش کردید، نه رادیو - تلویزیون را! و همین طور بی جهت، اسباب این شد که ما را سرشکسته کنید که روشنفکرهای ما این طور مردم هستند، این طور جمعیت هستند که تحت تأثیر یک دروغی که بعد از یکی دو روز فاش می‌شود واقع می‌شوند؛ و خودشان این قدر بی‌اطلاع‌اند که از گزارشها و از چیزهایی که می‌گذرد در مملکتشان هیچ توجه ندارند و هیچ اطلاع ندارند.
آزادی یا تباهی
خودتان را اصلاح کنید! توجه کنید به سرنوشتهای خودتان. اینهایی که این دروغها را پخش می‌کنند برای شما نمی‌خواهند یک سعادتی ایجاد کنند. اینها همانها هستند که با اسم «آزادمردان و آزادزنان» شما را و همه جوانهای ما را به تباهی کشیدند. اینها