غارتگر جای همه نشست، آن غارت می‌کرد. پیشتر غارتگرها متعدد بودند. بعدش همه سرکوبی شدند - آن هم به دستوری که از خارج داشتند همه را سرکوبی کردند - و متمرکز شد قوا در یک نفر که آن هم غارتگر بود!
آزادی مهمترین ثمره انقلاب
شما خیال نکنید که کاری نشده. نه، خیلی کار شده. معجز شده. اعجاز شده. این فریادی که اینجا می‌بینید امکان نداشت که سابق یک کسی بیاید یک صدایی بکند. خوب، این آزادی، نعمت آزادی، از همه چیز دنیا بیشتر است. شما الآن طوری هستید که می‌روید منزلتان هیچ فکر این نیستید که خوب ما اینجا هستیم، مبادا سازمان امنیت بیاید مثلاً برادرم را بگیرد؛ پدرم را بگیرد؛ شوهرم را بگیرد. عرض کنم این خوفها را داشتید [. حالا] راحت می‌خوابید. نه سازمان امنیت می‌آید کسی را بگیرد؛ و نه دولت می‌فرستد کسی را بگیرد. دزدها را، آن غارتگرها را، آنهایی که شما را اذیت کردند در طول تاریخ، آنها را دارند یکی یکی می‌گیرند؛ بعضیشان را به جزایشان می‌رسانند، [بی گناه‌] را نمی رسانند. شما این را باورتان نیاید وقتی به شما می‌گویند که چه شد، چه شد، چه شد؟ این حرفهایی است که همین کسانی که مربوط به رژیم سابق [هستند] می‌زنند، برای اینکه به شما بگویند که اصلاً اسلام هم مثل [آنها]. نمی‌دانند که برکت اسلام بود که دزدها را از این مملکت بیرون کرد. برکت اسلام است که این آزادی الآن هست. برکت اسلام بود که بعد از انقلاب همچو آزاد کردند همه را، تمام مطبوعات آزاد شد؛ منتها بعدش دیدند، که پنج شش ماه که گذشت، دیدند که این مطبوعات وابسته به اسرائیل است بعضیشان، بعضیشان دارند توطئه می‌کنند بر ضد مملکت، خوب، روی قواعدی بنا شد که رسیدگی بشود، و هر کدام که این طور هستند جلوشان گرفته بشود. هیچ انقلابی در دنیا نمی‌توانید پیدا کنید مثل انقلاب ایران که بعد از انقلاب ابداً گرفتاری در کار نبود و آزادی مطلق بود. اجتماعات همه آزاد بود؛ و حزبها همه آزاد بود؛ و مردم همه‌شان به طور آزاد مسائلشان را می‌گفتند؛ مطالبی که داشتند می‌گفتند؛ انتقادات می‌کردند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>