باشید؛ خدا همراه شماست. کسی که خدا همراهش است، از هیچ چیز نباید باک داشته باشد.
امیدوارم که خداوند همه شما را تأیید کند و موفق باشید. و اگر مطلبی هم هست، ممکن است بنویسید؛ چون من وقت اینکه حالا بنشینم یک مدتی صحبت کنم ندارم.