بتوانند، ادا می‌کنند. اگر بتوانند، قرض هم ادا می‌کنند.
اما این بهانه گیریها برای این است که شماها را، جوانهای ما را مأیوس کنند. اگر مأیوس کنند جوانهای ما را، این نهضت پیش نرود. کار زیاد شده است و خدمت به مملکت زیاد شده است. و این خدمتهایی که شمردم در رأس همه خدمتهاست. بالاترین خدمت، بیرون کردن این دزدها از مملکت بود که شده است این، این را انقلاب کرده. نشده یعنی چی؟ چه چیز نشده؟ اینها می‌گویند که باز سازمان امنیت ما داریم؟ باز اویسی (1) و نمی‌دانم کذا هستند سر کار؟ نصیری (2) و امثال اینها؟ خوب، همه اینها از بین رفتند. کی‌ این کار را کرد؟ ملت این کار را کرد برای انقلاب اسلامیش. این انقلاب است که این کارها را انجام داده است و مشغول‌اند الآن به کار. هم ملت مشغول است و هم دولت مشغول است. این جهاد سازندگی که می‌روند برای خدمت به مردم؛ گاهی وقتها من در تلویزیون می‌بینم خیلی من خوشحال می‌شوم از این روحیه اینها. البته این خانمهای ضعیف، ضعیف البُنْیه (3) نمی‌توانند بروند یک زمین بزرگی را درو بکنند، لکن حضور آنها در این مزرعه‌ها موجب این می‌شود که خود صاحبان آنجا تقویت می‌شوند و کارهاشان دو چندان می‌شود. این دکترها و مهندسین و تحصیلکرده‌ها و اینها که وارد می‌شوند در یک جایی و مشغول می‌شوند به ساختمان یک چیزی و مشغول می‌شوند به کار یک چیزی، اینها اسباب این می‌شود که خود آن اهالی آنجا هم به کار واداشته می‌شوند، کار زیاد شده. اینها کارهایی است که در سطح مملکت دارد می‌شود و شده است، لکن این بی‌انصافها می‌خواهند مأیوس کنند شما را، یأس ایجاد کنند، تا اینکه به واسطه ایجاد یأس، هِی کم کم دست بردارند از کار و بگویند که کاری نشده. خوب، تبلیغات تأثیر دارد در انسان. خوب، تبلیغ، هِی تبلیغ، تبلیغ که کاری نشده، این کارهایی که شده را آدم یادش می‌رود.