غارت [ببرد] هرچه هست ببرد. ما که الآن مواجه با یک اجنبی هستیم، با کسی که جاسوسی [او] مرکز جاسوسی‌اش برای همه ملتهای مسلمینی یا زیادتر از آنها در اینجا هم بوده است. دیگر ما نباید بنشینیم و [دائماً] نق بزنیم. من به او و شما به او و آن به او.
نویسنده‌های ما، گوینده‌های ما، کانون‌هایی که هستند، کانونهای نویسنده، کانونهای وکلای چه، همه مملکت مال خودتان است. آقا نگهش دارید این مملکت را. مملکت مال شماست. می‌خواهند ببرند. باید نگهش دارید. نگه داشتن به این است که هماهنگ بشوید. همینطوری که می‌بینید این درجه‌هایی که [طبقاتی که‌] شما اسمشان را می‌گذارید مثلاً طبقه کذا؛ طبقه پایین. و من آنها را بالا می‌دانم، ببینید چطور هماهنگ‌اند. اینها الله اکبر امشب که می‌گویند، می‌خواهند الله اکبر بگویند. شما بروید ببینید که کیها دارند الله اکبر می‌گویند. بروید بگردید. کاش فیلم از همه برمی‌داشتند بعد نشان می‌دادند. ببینید کیها الله اکبر می‌گویند. همین طایفه، همین طبقه‌اند. ما از اینها منت می‌کشیم، من دست اینها را می‌بوسم. ما مرهون همین طایفه هستیم که امشب می‌روند الله اکبر می‌گویند و فردا راهپیمایی می‌کنند. اینها را حفظ بکنید. ننشینید شما و بنویسید و بگویید و مناقشه بکنید و ....
انتخابات مجلس خبرگان و قانون اساسی
این مجلس خبرگانی که همه ملت دسته‌ای را تعیین کردند، دیگر هرکس در محل خودش کسی را وکیل کرد. شمایی که می‌گویید دمکراسی، دمکراسی بهتر از این چه که شما پیدا کنید که در یک جا یک کسی به زور گفته باشد تو رأی بده. در تمام ایران پیدا بکنید یک جا که الزام کرده باشد یک کسی را که رأی بده. حتی تبلیغات هم کم شد. ولی مردم می‌شناختند اینها را. هر کسی اهل بلد خودش را می‌شناخت، و رأی به او می‌داد. با آن اکثریت قاطع که پیدا کردند اینها، چرا دیگر مناقشه می‌کنند؟ چرا بعدش [دائماً] گفتند مجلس خوب؟ مجلس خوب این مجلسی است که مردم می‌خواهند. شما چکاره‌اید؟ این مجلسی که مردم خودشان اشخاصی را فرستادند، وکیل کردند. اینها
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>