بودند، امروز که ملت ما قیام کرده است آنها هم قیام کنند. و موجب خرسندی است که پاکستان قیام کرده است. و الآن که من روزنامه را تیترش را دیدم، دیدم که نوشته است که تمام پاکستان بر ضد امریکا قیام کرده است. و دانشگاهها - ظاهراً نوشته بود که - سه روز تعطیل شده است. و این یک مژده‌ای بر ملت مظلوم ما هست که تنها نیست.
ناتوانی ابرقدرت‌ها در برابر اتحاد مسلمانها
مسلمین باید با هم ید واحده باشند. «هُمْ یَدٌ واحِدةٌ علی مَن سِواه». اینها باید دست واحد باشند. مجتمع باشند. یک باشند. خودشان را از هم جدا ندانند. مرزها را اسباب جدایی قلبها ندانند. مرزها جدا، قلبها با هم. مسلمین دارای قدرت بسیار هستند، و دارای خزاین بسیار. چنانچه با هم مجتمع بشوند، چنانچه مسلمین با هم اتحاد پیدا کنند، با حفظ مرزهای خودشان، لکن قلبهایشان با هم متحد بشود، اینها جمعیت بسیار کثیری هستند؛ یک میلیارد جمعیت. شاید الآن بیشتر باشند. و خزاین بسیار دارند. و احتیاج به هیچ کشوری ندارند. و همه کشورها تقریباً به آنها محتاج هستند. مع الأسف در اثر تبلیغات سوئی که در طول تاریخ شده است، و مردم را از این ابرقدرتها ترسانده‌اند. تبلیغات خود آن ابرقدرتها این بوده است که ملتهای ما را، ملتهای شما را از اینها بترسانند. به طوری که ما گمان بکنیم که این ابرقدرتها آسیب پذیر نیستند، اگر ملتی نفس بکشد، آنها نفسش را خفه می‌کنند. لکن ما دیدیم که اینها تبلیغاتی بود که صحیح نبود. و قدرتهای بزرگ هم با مقدرات یک مملکت وقتی که خود ملت با هم مجتمع شدند نمی‌توانند بازی بکنند. و ما اتکال به خدا داریم. اتکال به اسلام داریم. پشتیبانی ما اسلام و خداست. و امید این را داریم که همه ملتهای اسلامی به ما بپیوندند.
سرنوشت جهان اسلام
در این نزاعی که، مبارزه‌ای که الآن بین کفر و اسلام است، این منازعه بین ما و امریکا نیست، بین اسلام است و کفر. چنانچه غلبه کنند خدای نخواسته اینها بر نهضت ما - که نخواهند کرد - این غلبه، غلبه بر اسلام است. غلبه بر مسلمین است. باید همه مسلمین‌