گذشت و حالا مجلس خبرگان قانون را تدوین کرده است، تثبیت کرده است و بعد هم بناست که به همه پرسی گذاشته بشود یعنی دمکراسی بالاتر از همه دمکراسی دنیا، یک دفعه رأی عمومی برای افراد، یک دفعه رأی عمومی باز برای قانون، الآن هم اینها به دست و پا افتاده‌اند که اشکال بکنند به قانون اساسی. یک اشکالشان این است که شما می‌بینید که برای احزاب سیاسی در آتیه چیزی نمانده. ما می‌خواهیم ببینیم احزاب سیاسی و سایر جمعیتها غیر از اینکه به آنها بگویند که همه شما آزاد هستید، سانسور هرگز نخواهد بود، اینها غیر از این چه می‌خواهند؟ می‌خواهند که، اینکه می‌گویند که برای ما مجال نگذاشته، برای آن شرط است که نقض ملیت ما را نکنند. این آقایان می‌خواهند نقض ملیت ما را بکنند؟ نقض جمهوری اسلامی ما را بکنند. این آقایان می‌خواهند نقض جمهوری اسلامی بکنند؟ توطئه بر ضد اسلام نکنند. این آقایان می‌خواهند توطئه بر ضد اسلام بکنند که می‌گویند که «برای ما جای فعالیت نگذاشته‌اند» معلوم می‌شود، ما از اینجا می‌شناسیم اینها را و ملت ما باید اینها را بشناسند که در عین حالی که قانون اساسی ما می‌گوید که همه احزاب، همه جمعیتها، اقلیتهای مذهبی و انجمنهای اسلامی و انجمنهای دیگر همه آزاد هستند، فقط گفته‌اند که شرطش این است که شما نقض ملیت ما را نکنید، نخواهید ملت ما را از بین ببرید، ملیت ما را نخواهید از بین ببرید، نقض جمهوری اسلامی ما را نکنید، نقض قانون اساسی ما را نکنید، نقض اسلام را نکنید، این شرطی که کرده‌اند اینها را ناراحت کرده که این آقایان اهل این هستند که می‌خواهند ملت ما را از بین ببرند. ملیت ما را از بین ببرند. می‌خواهند مملکت ما را تجزیه کنند که همچون آزادی به آنها ندادیم. می‌خواهند که قانون اساسی را بعد از اینکه تصویب هم شد و مردم هم گفتند، باز نقض بکنند. اگر نمی‌خواهند نقض بکنند، پس شما آزادی دارید. اگر می‌خواهید نقض بکنید، خوب اظهار کنید که ما می‌خواهیم نقض کنیم ملیت مملکتمان را. این مملکت را ما می‌خواهیم ملیت‌اش را اصلاً نقض بکنیم. این مملکت را ما می‌خواهیم که قانون اساسی‌اش را نقض بکنیم. ما می‌خواهیم که جمهوری اسلامی را نقض بکنیم. جمهوری اسلامی که مردم همه قریب به اتفاق آرا، رأی به آن‌