و محاکمه کردند و بعد از محاکمه هم [اعدام‌] کردند.
و انساندوستی آقای کارتر یا دیگران این بوده است که برای «نصیری» و برای «هویدا» هیاهو کردند. لکن بیست و چند سال که اینها مردم را آن قدر اذیت کردند، آنقدر کشتار کردند، یک کلمه در آنجا نبود. در این حقوق بشر، و در این سازمانهای کذا، و سازمان ملل، در این شورای امنیت، و اینها یک کلمه راجع به این کشتاری که اینها کردند نبوده است. اگر بعضی نویسنده‌های شرافتمند در خارج نوشتند خارج از این جمعیت بودند.
این جمعیتها هیچ همچو چیزی نبوده. اما وقتی «هویدا» از بین رفته ببینید چه می‌کنند.
حالایی که شاه در آنجاست ببینید چقدر طرفداری می‌کنند.
طرح رسیدگی به خیانت رؤسای جمهور امریکا
حالا که چند تا جاسوس در اینجا هست [می‌گویند] این مخالف با قوانین بین المللی است! قوانین بین المللی قوانینی است که می‌گوید کسی که مأمور، یعنی که از بلاد دیگر مأمورین دیپلماتی باشند، و یک مرکزی باشد، سفارت باشد، اینها مأمورند. اما یک مرکزی که اصلاً از [عرف دیپلماسی‌] خبری نیست، اصلاً بساط اینجا آن طوری که اینها رفتند و دیدند و عکسبرداری کردند، بساط اینجا بساط جاسوسی بوده، و بساط توطئه بوده. افرادش هم افراد توطئه‌گر بودند و جاسوس بودند، مجرم بودند در مملکت ما. باید در همین مملکت اینها به مسائلشان رسیدگی بشود و ما رسیدگی می‌کنیم ان شاء الله به جرایم اینها. و به جرایم کارتر و به جرایم نیکسون، و به جرایم جانسون، و به جرایم روزولت (1) و امثال اینها ما رسیدگی می‌کنیم.
ما یک ملت ضعیفی هستیم، اما منطقمان قوی هست. ما با منطق قوی داریم صحبت می‌کنیم. تفنگ می‌خواهند بکشند، ما هم تا آخر جانمان می‌زنیم. محاصره اقتصادی می‌کنند، ما هم می‌توانیم مقاومت کنیم. علاوه [دیگر کشورها] گوش به حرفشان نمی‌دهند. خود مملکت امریکا هم گوش به این حرف نمی‌دهند. می‌گویند این صحیح‌