نمی‌تواند قیام بکند.
مردم قیام کردند، نه ملت ما، ملتها، ملتهای دیگر بیدار شدند. مشغول‌اند. کم کم شروع می‌کنند. کم کم درست می‌شود مسائل. نمی‌شود دیگر آن طوری که سابق فکر می‌کردند، حالا فکر بکنند. الآن ما می‌بینیم که از کی این مسائل مطرح بود که مردم مخالفت بکنند با رئیس جمهور امریکا. این مسائل اصلاً طرح نبود در اینجا. الآن می‌بینید در اینجا مردم عادی فریاد می‌زنند: «مرگ بر کارتر». و ان شاء الله «مرگ بر کارتر».
ما امیدواریم که همه چیزمان متحول بشود. در زیر سایه اسلام و پرچم اسلام همه چیز می‌توانیم پیدا بکنیم. همه آزادیها، همه نحوه استقلال، هر طوری بخواهید بکنید در اسلام هست. استقلال فکری، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، همه چیزش در اسلام هست. و من امیدوارم که بتوانند همه قشرها که این مسائل را هرکس در محل خودش پیاده بکند. و همه باید خدمت بکنیم. امروز یک وظیفه است برای همه ما که به این مملکت خدمت بکنیم. مملکتی که دست ما نبود حالا رسیده دست ما. باید طوری عمل بکنیم که خیال نکنند ما نمی‌توانیم مملکتمان را اداره بکنیم. الحمدللَّه می‌توانیم اداره بکنیم.
انقلابی بدون خونریزی
و این انقلابی که ما کردیم از همه انقلابهایی که در عالم شده بهتر است. من دیروز می‌خواندم یک ورقه‌ای آورده بودند. فلان جا قتلهایش یک میلیون و پانصد هزار، فلان جا یک میلیون و چند صد، فلان جا دو میلیون حبسی‌اش، چند میلیون، [...] یک ورقه‌ای چاپ کرده بودند، شاید دیده باشید که این ممالکی که اسم برده بود اینها را نوشته بود که چقدر کشته شدند. چقدر در حبس رفتند. اینجا الحمدللَّه بعد از [انقلاب‌] یک نفر کشته نشد، به این معنا که این ملت ما یک کسی را گرفته باشد کشته باشد بیخودی نیست. دنبال این انقلاب همه دروازه‌ها باز بود. همه اشخاص آزاد بودند. و یک دسته از اشخاصی که خیانت کرده بودند به این مملکت، کشته بودند مردم را، آزار کرده بودند، اینها را گرفتند