ظلمهایی که امریکا به این مملکت کرده است و ظلمهایی که به وسیله امریکا به این مملکت شده است بررسی کنند تا معلوم بشود که امریکا چکاره است در دنیا، و چه می‌کند با ضعفا، چه می‌کند با مردم. و ما امیدواریم که در آن قدم هم پیروز بشویم، و ما امریکا را محکوم کنیم. و این مجالسی (1) که اینها درست کردند و ما را محکوم کردند، آن از اول معلوم بود که ما محکوم هستیم. برای اینکه مجلسی است به فرمایش خود کارتر تحقق پیدا می‌کند و آنها تخلف از قول ابرقدرتها نمی‌کنند. بنابراین، آن مجالس پیش ما ابداً ارزش ندارد. و هرچه محکوم کنند ما را، غلط می‌کنند. محکوم کردند، غلط کردند، اشتباه کردند.
لانه جاسوسی و جاسوسهای امریکا در ایران
و اینهایی که در اینجا هستند، اینها را ما از اجزای سفارتخانه نمی‌دانیم. و آن مرکز را هم سفارتخانه نمی‌دانیم. بله، اگر سفارتخانه بود و اینها هم اجزای سفارتخانه بودند، یک مطلبی بود که ممکن بود حق با آنها باشد. اما ما اینجا را نه سفارتخانه می‌دانیم، اینجا مرکز جاسوسی است. و نه آن افرادی که در آنجا هستند از سفرا یا از اجزای سفارتخانه می‌دانیم یا دیپلمات می‌دانیم. هیچ این حرفها نیست. اینها همه جاسوس هستند. و مجرم هستند. و مجرمین باید در خود این مملکت رسیدگی به حالشان بشود. و ما ان شاء الله این مجلس را تهیه می‌کنیم برای رسیدگی به تمام این اوضاع. و از همه ملتها دعوت می‌کنیم که نمایندگان خودشان را در این مجلس بزرگ بفرستند. و ما امریکا را به آن برسیم که باید چه بکنیم با آن. و من باز از همه ملتهایی که با این ملت ضعیف، با این ملت مظلوم موافقت کردند، پشتیبانی کردند، تشکر می‌کنم. و از خدای تبارک و تعالی‌، توفیق همه انسانها را، همه مستضعفین را می‌خواهم.