و رؤسای جمهوری امریکا را، و خصوص این رئیس جمهوری فعلی را، برملا کنیم. اینها از این مطلب وحشتناک‌اند وحشتزده شدند اینها. لکن می‌خواهند یک کاری بکنند که ما را مشغول کنند به یک امور دیگری در داخل. می‌خواهند این نهضت را از داخل بپوسانند. می‌خواهند این نهضت را در داخل خودش اختلاف ایجاد کنند. غائله آذربایجان برای این مقصد است. و شواهد برایش هست که برای همین مقصد است که ملت ایران را مشغول به خودش بکنند و از امریکا و از دشمنهای اصلی منحرف کنند.
اذهان را متوجه کنند به آذربایجان. با اینکه آذربایجان قضیه مهمی نیست. آذربایجان یک دسته مفسد آمدند و یک کارهایی کردند. و ملت آذربایجان [باید] همچو چیزهایی را محکوم کند، لکن اینها اشخاصی که درست مطالب دستشان نیست، قشرهایی که درست توجه به مطالب ندارند، اینها با تبلیغات سوء خودشان، با طرفداری از بعض اشخاصی که خود آن آقا (1) هم با این مسائل موافق نیست، با این مردم ساده را اغفال می‌کنند و غائله درست می‌کنند. هر روز در یک جایی غائله‌ای درست می‌کنند. و تمام مقصد این است که ملت ایران را از این راهی که دارد می‌رود، از این مواجهه‌ای که الآن پیدا شده است مابین ملت ایران و امریکا، از این بازدارند. تمام کوششهای این جمعیتها این است که ما از این توجهی که الآن پیدا کردیم و داریم، سایر مملکتها را، حتی بعضی ممالک غربی را، متوجه به این مقصد می‌کنیم و امریکا از این باب وحشتزده شده است.
می‌خواهند ما را به خودمان مشغول بکنند، و غائله درست کنند. که در همین جاها جاروجنجال پیدا بشود. حتی در قم جاروجنجال پیدا بشود. در آذربایجان جاروجنجال پیدا بشود. در کردستان بشود. در هر جا. و ما مشغول بشویم به خودمان و از دشمن غافل بشویم.
اهداف غائله آفرینان
باید همه قشرهای ملت بیدار بشوند. متوجه باشند که گول این اشخاصی که فریاد

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>