حرفها تغییر کرد، و اسم شد طاغوت. بعضی از همینهایی که حالا به رژیم سابق، می‌گویند طاغوت، طرفدار همین رژیم بودند. و الآن هم طرفدار رژیم و طرفدار امریکا بعضیشان هستند.
چیرگی امریکا، مایه نابودی ایران
ملت ما در یک همچو موقع خطیری که مواجه است با امریکا و قاعده این بود که همه افراد ملت دست از همه مسائل بردارند و متوجه به همین یک نقطه بشوند، اینها نمی‌دانند که چنانچه این نهضت شکست بخورد و این ملت در مقابل امریکا شکست بخورد، دیگر نه آذربایجانی می‌ماند و نه ایرانی. این اشخاصی که در آذربایجان در خدمت به امریکا دارند، این فعالیتها را می‌کنند، و آن فسادها را می‌کنند. اینها نمی‌دانند که اگر مملکت ما به دست آنها بیفتد با اینها چه خواهند کرد. با این ملت شریف ایران چه خواهند کرد. با آذربایجان چه خواهند کرد. با خوزستان چه خواهند کرد. با کردستان چه خواهند کرد. با سیستان چه خواهند کرد. با بلوچستان چه خواهند کرد. با ترکمن صحرا چه خواهند کرد.
اینها غافل‌اند از این معنا. ملتهای شریف و توده‌های ملت شریف ما و این قشرهای مختلف، همه با جمهوری اسلامی موافقند و با امریکا مخالف. لکن با صورتهای دیگری، با ماسک‌های دیگری، اشخاص در بین آنها نفوذ می‌کنند و آنها را اغفال می‌کنند. و در یک موقعی که باید ما همه با آرامش خاطر روبروی این دیو بزرگ بایستیم، و این شیطان بزرگ، منحرف می‌کنند ملت ما را از آن راهی که دارد می‌رود. راه ضلالت پیششان می‌گذارند. همین قدر مقصود این است که ملت را از آن راهی که می‌رفت منحرف کنند تا امریکا بتواند کارهایش را انجام بدهد.
نگرانی امریکا از افشاگری ایران
امریکا از این وحدت کلمه ملت ما و از اینکه ملت ما به اینجا رسیده است که جوانهای غیور ما کفن پوش شدند، شهادت می‌خواهند، از این وحشتناک است. و از شکست سیاسی هم وحشتناک است. و آن تابع این است که ما مهلت پیدا کنیم که جرایم امریکا را
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>