بدهند و جاسوسها را باید رها کنند. اگر این را گفتند یک حکمی بر ضد ما هست. اما اینهایی که گفتید، حکمی بر ضد ما نیست. برای اینکه ما که مرکز جاسوسی را گرفتیم نه سفارتخانه را. اصلاً ما هیچ سفارتخانه‌ای را نگرفتیم. امریکا سفارتخانه ندارد اینجا. پس آقایان می‌گویند که سفارتخانه را باید تحویل امریکا داد. نه، سفارتخانه ندارد تا ما تحویل بدهیم. امریکا مأمورین سیاسی ندارد اینجا. اینکه می‌گویند باید مأمورین سیاسی را تحویل بدهید. مأمورین سیاسی کی است. پیدا کنند تا ما تحویل بدهیم. ما مدعی هستیم که اینها هیچ کدام مأمور سیاسی نیستند. و می‌گوییم بفرستید و ببینید. قضیه را بررسی کنید.
محاکمه غیابی رؤسای جمهور امریکا
و ما می‌آوریم بررسی می‌کنیم این مطلب را. ما محاکمه می‌کنیم اینها را. و محاکمه می‌کنیم رؤسای جمهور را؛ منتها محاکمه غیابی. دستمان به آنها نمی‌رسد. محاکمه غیابی آن مقداری از پرونده‌هایشان که در اینجا هست. و آن مقداری از جنایاتشان که بر ما در اینجا ثابت است. که این مقدار، من مکرر این را گفتم. اینها یک کارهای زیر پرده‌ای داشتند، که شاید غیر از رئیس جمهور و شاه کسی نمی‌دانسته آنها را. ما نمی‌توانیم پیدا کنیم آن مقداری که منعکس است در خارج. آن مقداری که در وزارتخانه‌های ما منعکس است، آن مقداری را ما می‌خواهیم حالا بررسی بکنیم، و پرونده‌هایشان را مشغول جمع آوری هستند گروه‌هایی تا اینکه جمع بشود، و ما دعوت کنیم از اشخاص بیایند بررسی بکنند. ما یک حرف غیرحقی نداریم. ما یک حرف ساده‌ای که همه عالم این حرف را اگر بفهمند، باید بپذیرند. البته آقای کارتر نمی‌پذیرد. برای اینکه آقای کارتر اصلاً از آن مفلوکهایی هست که حق را نمی‌تواند بپذیرد. مغز او دیگر حق را نمی‌تواند بپذیرد. آن دارد شاه را از این دست به آن دست می‌گرداند. و در یک جزیره‌ای در آنجاها بردند و نگهداری‌اش می‌کنند که مبادا گرفتار بشود و به ایران بیاید، و مقداری که بین خودش و او هست هم کشف بشود. آن اسراری که مابین شاه و کارتر
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>