رأفت، محبت، انجام بدهید. پرستارها اینطوری. آنکه می‌خواهد اداره کند فرض کنید این بیمارستان را، آن هم باید با علاقه که می‌خواهد یک خانه خودش را اداره کند، به علاقه این کار را بکند. هر کسی باید آن کار که به او محول می‌شود خوب انجام بدهد.
دیگری انجام می‌دهد یا نمی‌دهد، به من چه، من کار خودم را خوب انجام می‌دهم، او مسئول است، نباید اگر یکی دیگر کار را بد انجام داده، به من سرایت بکند، که من کار را بد انجام بدهم، باید کار خوب شما را دیگران سرمشق قرار بدهند. نه، کار بد دیگران را شما سرمشق قرار بدهید. اگر یک همچو روحیه‌ای در ملت پیدا شد و بحمدالله پیدا شده است، یک همچو مسائلی الآن پیدا شده، یک همچو حس تعاونی الآن در ملت ما هست، و باید تقویت کرد این حس را. خوب، ملاحظه می‌کنید که الآن اشخاصی که اهل مثلاً این کار نبودند که بروند در بیابانها درو بکنند، یا بروند خانه بسازند یا برای ... الآن اشخاصی که از مدارس می‌روند آنجا، فرض کنید که، پزشک است، دکتر است، چه هست، پا می‌شود می‌رود آنجا مشغول می‌شود به همان کارها. این حس تعاونی است که اگر تقویت بشود، این حس تعاون، به زودی این خرابیها، اینها مرمت ان شاء الله خواهد شد.
خداوند ان شاء الله همه شما را حفظ کند و موفق و مؤید باشید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>