سخنرانی
زمان: 30 آذر 1358 / 1 صفر 1400
مکان: قم
موضوع: آمادگی جوانان برای شهادت و دفاع از اسلام
حضار: راهپیمایان کفن پوش مراغه، اهالی محلات، سبزوار، اراک، بانوان زنجان
بسم الله الرحمن الرحیم
احساس غرور از آمادگی جوانان جان بر کف
من نمی‌دانم از شما جوانها که این همه راه از مراغه تا اینجا پیاده آمدید و این همه تحمل زحمت کردید تشکر کنم یا اظهار خجالت. من وقتی که اینطور احساسات را از جوانهای وطن می‌بینم و اینطور مهیا بودن از برای شهادت، مهیا بودن از برای دفاع از اسلام، غرور می‌گیرد مرا که ما همچو جوانهایی داریم. آذربایجان همیشه در صف اول بوده. و شما جوانها که از این راه دور و پرمشقت آمدید، آذربایجانی هستید. همان مردانی که هر وقت برای ایران یک حادثه‌ای پیش می‌آمد، آنها جلوتر از دیگران برای آن قیام می‌کردند. و شما بدانید که حادثه‌ای که حالا ما در آن هستیم از بزرگترین حوادث کشور ماست. چنانکه پیروزی‌ای که شما جوانها با اتحاد با سایر قشرهای ملت به دست آوردید در طول تاریخ اینطور پیروزی با این کیفیت پیدا نشده بود. پیروزی یک ملت مسلم بدون اتکا به غیر خدا، بدون تجهیزات نظامی، بدون تعلیمات نظامی، بر یک قدرتهای مجهز، دارای تجهیزات نظامی، دارای تعلیمات نظامی، علاوه بر آن ... یک قدرتی که همه قدرتها هم دنبال آن بودند. اینطور غلبه، غلبه اسلام بود بر کفر. غلبه متن اسلام بر متن کفر.
رویارویی همیشگی سودجویان با اسلام
شماها همان سربازهای صدر اسلام هستید. همانها که با مشرکین مقابل بودند، و با آنهایی که می‌خواستند اسلام تحقق پیدا نکند [و] توطئه می‌کردند [مقابله می‌کردند]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>